Felhasználási feltételek

Jelen jagermeister.brassband.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a Roust Hungary Kft. (székhely: 1123 Budapest. Alkotás u. 50., Magyarország). A Weboldal látogatói (továbbiakban: Felhasználók) a Weboldalhoz való hozzáféréssel, illetve a Weboldal használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el az alábbi Weboldal Használati Feltételeket:

A Weboldalon megtalálható információkat a Roust Hungary Kft. rendszeresen ellenőrzi és frissíti. Ennek ellenére előfordulhat, hogy valamely információ nem naprakész és helytálló. A cég nem vállal felelősséget vagy garanciát a Weboldalon elérhető információ naprakészségéért, pontosságáért vagy teljességéért. A Roust Hungary Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldalról linkeken keresztül elérhető honlapokért, melyeket nem a Mast-Jägermeister SE vagy a Roust Hungary Kft. működtet. A Roust Hungary Kft. ezen honlapok tartalmától elhatárolja magát.

1.

Letöltések

A Weboldalról letölthető jelek, képek és szimbólumok a Roust Hungary Kft. tulajdonát képező védjegyek, a Weboldalon található tartalmakat szerzői jog védi. Változatlan formájukban történő felhasználásuk kizárólag magáncélból engedélyezett, üzletszerű és / vagy politikai célból történő felhasználásuk tilos.

2.

Megosztás funkció

A jelen honlapról történő üzenetküldés (megosztás funkció) kizárólag magáncélra használható fel. A Roust Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a megosztás funkció felhasználásával elküldött üzenetek tartalmáért.

3.

Játékok

A játékokban kizárólag azon Felhasználók vehetnek részt, akik elérték az országuk által az alkoholfogyasztásra megállapított minimális korhatárt. A játékokon született eredmény végleges. A játékokban nem vehetnek részt a Roust Hungary Kft. munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint az egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek munkavállalói és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A játékban érvényesen részt vevők közül választ nyertest a Jägermeister. A nyertesek e-mailen kerülnek kiértesítésre. A nyeremények készpénzre nem válthatóak. Jogi út kizárva.

4.

Saját felhasználói profilom

A speciális akciókban való részvételhez, illetve a profil tartalmak használatához felhasználói fiók igénylése szükséges („Saját Profilom”), a regisztráció az alábbi, kötelező személyes adatok megadásából áll: e-mail cím, felhasználói név, keresztnév és vezetéknév, jelszó, nem, születési dátum, város és irányítószám. Regisztráció során naprakész, teljes, pontos és valós információt kell megadni. A felhasználói profilt Jägermeister elmenti, és azt bizalmasan kezeli. Jägermeister ezen adatokat kizárólag belső célokra használja, feltéve, hogy ezt az Adatvédelmi Törvény megengedi, valamint, hogy a Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adta. Jägermeister jogosult harmadik személyeket ellátni névtelen (anonim) felhasználói információkkal demográfiai célból, és azokat hasznosítani statisztikák készítéséhez, trendek megfigyeléséhez, minőségbiztosításhoz valamint piackutatási célokra. Ennek részletei adatvédelmi szabályzatunkban találhatóak. A Felhasználó köteles saját jelszavát titokban tartani. Felhasználó köteles továbbá Jägermeistert haladéktalanul értesíteni felhasználói felületének jogosulatlan használatáról, illetve a biztonsági előírások bármilyen, egyéb módon történő megsértéséről. Harmadik felek felhasználói profiljának használata az érintett fél beleegyezése nélkül tilos. Felhasználó felel minden, a felhasználói profilján keresztül végzett műveletért. Jägermeister nem vállal felelősséget semmilyen, a Felhasználó profiljának harmadik felek által történő felhasználásából adódó kárért. Továbbá, a Felhasználó köteles Jägermeister számára megtéríteni minden, a Felhasználó profiljának jogszerűtlen használatából adódó kárt.

5.

Felelősség kizárása

A Weboldal használata a Felhasználó saját felelősségére történik. Jelen Weboldal használatára garanciát az üzemeltető nem vállal, a Weboldal folyamatosan elérhető. Fenntartjuk a jogot, hogy a Weboldalhoz-, illetve annak bizonyos funkcióihoz vagy részeihez való hozzáférést bármikor korlátozzuk vagy felfüggesszük. Jelen Weboldalról anyagok letöltése a Felhasználó belátása szerint, saját felelősségére történik. A Roust Hungary Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a számítógép jelen Weboldalról történő letöltések során felmerülő esetleges károsodásáért, illetve adatveszteségekért. A Roust Hungary Kft. azonban korlátozás nélküli felelősséggel tartozik szándékos életveszély okozásáért, valamint testi sérülésekért, vagy az egészség egyéb módon történő károsításáért. Bármilyen egyéb kár esetében Roust Hungary Kft. kizárólag abban az esetben vállal felelősséget, ha a kárt a Roust Hungary Kft. annak jogi képviselői, alkalmazottai vagy egyéb olyan személyek okozták, akiket Roust Hungary Kft. kötelezettségeinek teljesítése céljából alkalmaz, és a kár ezen személyek szándékos- vagy nagymértékű hanyagságából ered. Emellett Roust Hungary Kft. felelősséggel tartozik alapvető szerződéses kötelezettségeinek (olyan kötelezettségek, amelyek a szerződés teljesítése szempontjából elengedhetetlenek, és amelyek teljesítésére a másik fél rendszeresen számít) hanyag megsértése esetén. Roust Hungary Kft. továbbá felelősséggel tartozik a magyarországi termékfelelősségi törvény betartásáért, amennyiben ez alkalmazható.

6.

Általános rendelkezések

Amennyiben ezen felhasználási szabályok egyes rendelkezései érvényüket vesztik, illetve a szabályzatban joghézag merül fel, a felhasználási szabályok egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak. Jägermeister fenntartja a jogot, hogy ezen felhasználási feltételeket bármikor, saját hatáskörében megváltoztassa, egy módosított felhasználási szabályzat kiadása által. A Weboldal látogatói felelősek a felhasználási szabályzatban történt módosítások rendszeres nyomon követéséért. Amennyiben a Felhasználók a módosított felhasználási szabályzat kiadását követően is használják jelen Weboldalt, úgy a felhasználási szabályzatban eszközölt módosításokat elfogadottnak tekintik. Magyarország törvényei az irányadóak.